بیاید رویی تازه به بیان ببخشیم و نزاریم کسی بره :)

شما برای حمایت از کمپین هرکی میخواد بره ادرس وبش رو بدید :) تا حمایتش کنیم و کاری کنیم نره

یک راه حمایت دیگه هم بازنشر کردن این چالشه :)

همچنین پاک نکردن وبتون :)کارهایی که انجمن انجام میده اینکه کسایی که میخوان برن رو منصرف میکنه و کسایی که باعث ازرده شدن و زیر سوال رفتن شخصیت بیانی هامیشه رو گیر بیاریم خخخخخخخ :) یعنی در اصل یک جور اتحاد بیانی :)منبع : khandehkadeh.blog.ir