یه روز خوب نمیاد
.
.
.
خواستم یاد آوری کنم که
"یه روز خوب رو باید ساخت!"