به نام او که به هر شخص فرصتی داد برای زیستن....

توی زندگی قدم بزن!

حتی اگه این زندگی سهم تو نباشه!

حتی اگه قرار باشه عمرت قد نده!

حتی اگه اونقدددر مزخرف باشه که نشه اسمشو گذاشت زندگی...!

قدم بزن و به زندگیت رنگ بپاش

رنگ بپاش و پشتت به خدا گرم باشه!

اگه این زندگی سهم تو نیست..پس بهترشو واسه خودت بساز!

اگه قراره عمرت قد نده...مطمئن باش که عمر دست خداست..هر چی قسمت باشه همون پیش میاید!

به زندگیت هدف بده...

زندگی تو پر کن از لبخند

زندگیتو پر کن از شادی

این خود ما هستیم که زندگیمونو میسازیم

این خود ماییم که عینک زندگیمون رو انتخاب میکنیم!

این خود ماییم که انتخاب میکنیم چجوری زندگی کنیم!

زندگیتون پر از لبخند:)

دوستدار لبخند های زیبایتان:ماجده