سایه ای بر سر زندگی اش افتاده بود...

آنقدر بزرگ که تمام دنیای کودکی اش را تاریکی فرا بگیرد اما او همچنان در پی روشنایی گشت...

در حالی که روشنایی جایی در درون خودش بود....

بیاین از خودمان شروع کنیم:)

بیاین لبخند بزنیم به این زندگی

اما قبلش باید توی خودمون کنکاش کنیم....

باید بهترین خودمون باشیم....

:)

از همین ثانیه و از خودت شروع کن!

امضا:ماجده97.4.4