انقدر صفحه را رفرش کرده ام که دیگر صدایش در آمده است!

چه کنم از دست بی حوصلگی هایم😊😑🙃