آنقدر خوب بود که دلم نیامد در اینجا نگذارمش و ننویسم...

اما آنقدر بی حوصله ام این روزا که ترجیح دادم عکسش را بگذارم

و در آخر یک خواهش داشتم

"کمی بیشتر کتاب در دست بگیریم

کمی بیشتر کتاب بخوانیم"صفحه را کج کنید نمیدونم چرا اینجا بر عکس شد خخخ

ارزششو داره👌

میتونین سیوش کنین بعدا بخونین😊