حس اعتماد بالاترین سرمایه هر آدمیه..

به اعتماد آدم ها ضربه نزنیم...!