دلم گرفته ...

درست شبیه آسمونی که دلش میخواد بباره

ولی حق نداره

ولی دیگه حتی اشکی هم نداره


+یه جوری شدم این روزا...طلبکار شدم از عالم و آدم...

یه جوری که حتی ساده ترین حرفا گریمو عمیق میکنه و ...

اگه کاری میکنم از دلگیریمه

اگه حرفی میزنم که ناراحتتون میکنه فقط به خاطر این دله که گرفته...

شما به دل نگیر ...

میشه!؟