من به اوج تنهایی رسیده ام


به عمق تاریکی

من به تکرار رسیده ام

به، عادت

حالا از این جا که من هستم

زندگی شروع دوباره دارد

اما من

دیگر به سحر زیبای افسانه هایش تن در نخواهم داد

همینجا می مانم

کنار همین شروع دوباره ...


#بهادر_وقاری