+چه تلخ است حذف کردن جگر گوشه ام و دور انداختنش...


میخوام همینطوری ولش کنم...که بعدا بیام و ببینمش و از تغییراتم لذت ببرم:)


واستون ی عالم اتفاق خوب رو تو زندگیتون آرزومندم

خوش باشین:)