هیچ چیز واقعا خراب نیست…

حتی ساعتی که از کار افتاده است ،
دو بار در روز زمان را درست نشان می دهد