به هرچیز فکر کنی همان را بدست میآوری

پس شاد باش و آرزوهایت را فریاد بکشمنبع