چرخ گردون چه بخندد چه نخندد، تو بخند

مشکلی گر سر راه تو ببندد، تو بخند

غصه ها فانی و باقی، همه زنجیر به هم

گر دلت از ستم و غصه برنجد، تو بخند ...