«میتوانم» و «نمی توانم»، تنها در یک حرف «ن» تفاوت دارند.


اما همین یک حرف، مسیر زندگی تو را عوض خواهد کرد.

:)

+ لبخند لطفا:)