احوال من مپرس،

که با صد هزار درد

میبایدم به درد دل دیگران رسید...

#صائب_تبریزی

#باتوخوشحالم


اینستاگرام : _colorfullylife@