نه تو میمانی و نه اندوه

و نه هیچ یک از مردم این آبادی...

به حباب نگران لب یک رود قسم،

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،

غصه هم میگذرد،

آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...

لحظه ها عریانند.

به تن لحظه خود ، جامه اندوه مپوشان هرگز.#سهراب_سپهری

#باتوخوشحالم

اینستاگرام:  _colorfullylife@